Trang chủ | Liên hệ                                                                                    Tiếng Việt | English

 

 

 

  

Giá trị cốt lơi:

1)      Chúng tôi chỉ tạo ra và cung cấp những SẢN PHẨM HỮU DỤNG

 

2)     Chúng tôi chịu TRÁCH NHIỆM với khách hàng và thực hiện những ǵ chúng tôi cam kết.

 

3)      Chúng tôi suy nghĩ và hành động trên tinh thần các bên cùng CHIA SẺ LỢI ÍCH.

 

4)     Chúng tôi HỢP TÁC với khách hàng để tối đa hóa khả năng canh tranh của họ.

 

5)      Chúng tôi khao khát ĐA DẠNG HÓA tất cả mọi thứ trên phạm vi toàn cầu.

 

 

 

 

 

 

 

©2007 – 2015 | Công ty TNHH Kỹ Thuật Vân Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn