Trang chủ | Liên hệ                                                                                    Tiếng Việt | English

 

 

 

  

Giá trị cốt lơi:

1)      TỬ TẾ với khách hàng, đối tác, người lao động và tất cả mọi người.

 

2)    Luôn tạo ra GIÁ TRỊ GIA TĂNG cho sản phẩm và dịch vụ của ḿnh.

 

3)      Chịu TRÁCH NHIỆM với khách hàng và làm những ǵ chúng tôi hứa.

 

4)      Suy nghĩ và hành động trên tinh thần các bên cùng CHIA SẺ LỢI ÍCH.

 

 

5)      HỢP TÁC với khách hàng để thúc đẩy khả năng canh tranh của họ.

 

 

 

 

 

 

 

©2007 – 2021 | Công ty TNHH Kỹ Thuật Vân Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 0286 287 3646 | vnson@vanson.vn