Giá trị cốt lơi | Liên hệ                                                                                    Tiếng Việt | English

 

 

 

  

Về trang chủ

 @Dầu truyền nhiệt |Downtherm A |

 

Dầu truyền nhiệt Dowtherm A (made in USA) bởi hăng hóa chất Dow. Đây là loại dầu truyền nhiệt gốc hữu cơ tổng hợp (khác gốc khoán), cho hiệu suất truyền nhiệt vượt trội so với các loại dầu khác. Khoảng nhiệt độ truyền nhiệt như sau: pha lỏng từ 15oC – 400oC và pha hơi từ 257oC – 400oC phù hợp cho các ứng dụng truyền nhiệt gián tiếp ở khoảng nhiệt độ cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

©2007 – 2015 | Công ty TNHH Kỹ Thuật Vân Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn